Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών αποτελείται από Επαρχιακές επιτροπές.  Η κάθε Επαρχιακή επιτροπή διατηρεί τα δικά της περιφερειακά ή και τοπικά κλιμάκια.

Τα όργανα διοικήσεως του συνδέσμου είναι η Γενική συνέλευση των μελών, οι Γενικές συνελεύσεις των Επαρχιών, το Κεντρικό συμβούλιο, η Εκτελεστική επιτροπή και οι Επαρχιακές επιτροπές.

 

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy