Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

(α) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της  ευημερίας των τυφλών περιλαμβανομένης της εξεύρεσης εργασίας γι’ αυτούς  και της αποκατάστασής τους.

(β) Η έρευνα για τη συνεχή εξακρίβωση του αριθμού των τυφλών στη Κύπρο, των αιτίων της τυφλότητας, των συνθηκών διαβίωσής τους καθώς και των αναγκών τους.

(γ) Η προαγωγή και η ενθάρρυνση λήψης οποιωνδήποτε μέτρων για την πρόληψη και θεραπεία της τυφλότητας, την ανακούφιση από τις ταλαιπωρίες που οφείλονται στην οπτική αναπηρία, και την αντιμετώπιση των αιτίων της τυφλότητας.

(δ) Η εκπαίδευση και η βοήθεια στην εκπαίδευση οποιουδήποτε προσώπου για προσφορά εθελοντικής εργασίας η οποία συνάδει  με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(ε) Η διαφώτιση για τα προβλήματα και την ευημερία των τυφλών.

(στ) Η εξεύρεση οικονομικών πόρων για το έργο του Συνδέσμου.

(ζ) Η συνεργασία με άλλες συναφείς οργανώσεις.

Επικοινωνία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
Σχολή Τυφλών
1684 Λευκωσία, Κύπρος
T: 357 22426969 Φ: 357 22426970
E: psetcyp@cytanet.com.cy